Open Map


Ashgabat Hotels

"Yyldyz" Hotel
 Turkmenistan, Ashgabat, Str. 2002/5 (Bagtyyarlyk), 17
"Oguzkent" Hotel
 Ashgabat, avenu Bitarap Turkmenistan
"Nusay (Nissa)" Hotel
 18 b Galkynysh str., Ashgabat, Turkmenistan
"Grand Turkmen" Hotel
 50 Gorogly str., Ashgabat, Turkmenistan
"Sport" Hotel
 Yula Abadanlylyk, 10 Olympic Complex, Ashgabat Turkmenistan
"Archabil" Hotel
 54 Archabil Shayoly St., Ашхабад 744000 Туркменистан
"Lacyn" Hotel
 548, Bitarap street Ashgabat, Turkmenistan
"Bagt Koshgi" Hotel
 15 Bitaraplik, Ashgabad
"Akhal" Hotel
 35 Novoarchabilsk str., Ashgabat, Turkmenistan
"Ak Altyn Plaza" Hotel
 141/1 Magtumguly ave., Ashgabat, Turkmenistan
"Independent" Hotel
 33 Novoarchabilsk str., Ashgabat, Turkmenistan
"Jeyhun" Hotel
 Turkmenabad, Bitarap St, 106